• zastupování účastníků v přestupkovém řízení, zejména na úseku přestupků v silničním provozu;

• zastupování účastníků v územním a stavebním řízení;

• zastupování účastníků v řízení o odstranění nebo dodatečné povolení stavby;

• poradenství v oblasti územního plánování;

• zastupování ve správním řízení v záležitostech souvisejících s ochranou přírody a nakládáním s odpady;

• zastupování v řízení před finančními úřady a celními úřady všech stupňů;

• sepis opravných prostředků proti rozhodnutím ve správním řízení, zastupování v odvolacím ři přezkumném řízení;

• sepis správních žalob a kasačních stížností podle Soudního řádu správního, zastupování v řízeních u správních soudů vč. Nejvyššího správního soudu ČR.