• sepis všech druhů smluv (kupní, darovací, o dílo, nájem, výpůjčka, zápůjčka, úvěr, pacht a mnoho dalších) vč. nepojmenovaných smluv „šitých na míru“ klientovým potřebám;

• řešení sporů, ať již mimosoudně nebo v soudním či rozhodčím řízení;

• vymáhání pohledávek včetně jejich uplatňování v exekučním řízení;

• uplatňování nároků z vad díla či koupené věci;

• zastupování spotřebitelů;

• zastupování klientů ve sporech o náhradu škody, nemajetkové újmy či vydání bezdůvodného obohacení;

• poskytování právních služeb společenstvím vlastníků jednotek;

• zastupování klientů v dědickém řízení a v dědických sporech;

• právní pomoc při řešení sousedských sporů;

• řešení sporů o vlastnické právo, věcná břemena a ochranu držby;

• právní služby v oblasti práva na ochranu osobnosti;

• poskytování konzultací při sepisu závětí, dědických smluv či listin o vydědění

• právo medicínské.